skiddoü

darmowa dostawa od 100 zł

30 dni na darmowy zwrot

gwarancja 2+1

Regulamin newslettera

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚUDE) ustanawia się niniejszy Regulamin.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 3. skiddoü – SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, spełniająca definicję Usługodawcy w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 UŚUDE.
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 6. Newsletter – newsletter przesyłany przez skiddoü Usługobiorcy i stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 UŚUDE.
 7. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, a także poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby przetwarzane przez skiddoü w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie i w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 9. Serwis – serwis internetowy skiddoü w ramach którego skiddoü udostępnia Newsletter. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.skiddou.com
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
 11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 6 UŚUDE.
 12. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 13. skiddoü świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 14. Usługa w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera dostępna jest jedynie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób zgodny z Regulaminem, tj. za zgodą Usługobiorcy oraz po akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 15. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji o trwających promocjach, akcjach specjalnych i innych wydarzeniach związanych z marką skiddoü.
 16. Wysyłka Newslettera następuje w nieregularnych odstępach czasu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań mogących utrudnić, lub destabilizować działanie Newslettera.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest spełniać poniższe warunki techniczne w celu prawidłowego korzystania z usługi Newslettera:
 5. a) połączenie z siecią Internet,
 6. b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
 7. c) przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
 8. d) posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego Adresu poczty elektronicznej.
 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 2. skiddoü zobowiązuje się do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości usługi.
 3. skiddoü nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, lub nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. skiddoü zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w działaniu modułu rejestracyjnego w sytuacji planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji strony, serwera albo oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera
 4. skiddoü nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 5. skiddoü zastrzega, że korzystanie z usługi Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.
 6. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY WYSYŁKI NEWSLETTERA
 7. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług Newslettera, Usługobiorca podaje swój adres poczty elektronicznej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywana Newslettera, a także wykorzystywania w tym celu podanego adresu e-mail oraz potwierdza akceptację postanowień Regulaminu i wybiera przycisk „Zapisz się”.
 8. Umowę o świadczenie usługi Newslettera poczytuje się za zawartą w chwili akceptacji przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
 9. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to jest do momentu rezygnacji z tej usługi.
 10. Usługobiorca może anulować subskrypcję Newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji na adres elektroniczny skiddoü: [email protected]
 11. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usługi Newslettera w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyn.
 12. Rozwiązanie Umowy skutkuje zaprzestaniem wysyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.
 13. Świadczona przez skiddoü usługa Newslettera jest bezpłatna.
 1. REKLAMACJE
 2. W przypadku niewywiązywania się przez skiddoü ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z jego postanowieniami Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Reklamacja winna zawierać: adres e-mail, imię i nazwisko Usługobiorcy zgłaszającego reklamację opis problemu będącego jej przedmiotem. W przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamacji drogą listową Usługobiorca powinien oprócz danych wskazanych w zdaniu poprzednim podać także adres do korespondencji.
 5. skiddoü rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji, gdy reklamacja nie może zostać rozpoznana w wyżej wskazanym terminie, skiddoü powiadomi Usługobiorcę drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę, o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamacja może zostać zgłoszona w terminie 30 dni od momentu, w którym została ujawniona jej przyczyna.

VII. OCHRONA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

 1. skiddoü, jako administrator danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu:
 2. a) wysyłania Newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe za zgodą Usługobiorcy;
 3. b) realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji Newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną), a także zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu skiddoü.
 4. c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. d) w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu;
 6. e) w celu realizacji praw i reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy subskrybentów, będących realizacją naszego uzasadnionego interesu.
 7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 8. Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, wobec powyższego dla skorzystania z tej usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej dobrowolnej zgody na przesyłanie Newslettera na podany adres e-mail. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Wycofanieie zgody uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera zostały wskazane poprzez zamieszczenie odpowiedniego odwołania do niniejszego Regulaminu, a także Polityki prywatności w momencie zapisu na Newsletter.
 10. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 11. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 13. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie skiddou.com
 14. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:
 15. a) są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 16. b) nie naruszają one praw osób trzecich,
 17. c) jest uprawniony do zawarcia Umowy,
 18. d) zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 19. e) zapoznał się z treścią Polityki prywatności i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do skiddoü i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2021 r.
 3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny od adresem internetowym https://www.skiddou.com/regulaminy
 4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. skiddoü ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 6. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy.
 7. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie.
 8. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 9. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/